Flat Preloader Icon

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Een exemplaar van deze gebruiksvoorwaarden is door middel van vermelding op de website aan u ter hand gesteld. Deze gebruiksvoorwaarden sluiten de toepasselijkheid uit van door u gehanteerde voorwaarden en bedingen. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

Deze website is de enige officiële website van Flyer-Centrale. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de informatie op de website, waaronder mede begrepen de intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, teksten, geluiden, logo’s, merken, afbeeldingen, vormgevingen, foto’s, software, audiovisueel materiaal en alle overige materialen -inclusief de combinatie(s) daarvan- berusten bij Flyer-Centrale en/of haar licentiegevers, waarbij het mogelijk is dat op deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden. Andere eigen handelsmerken en -namen kunnen incidenteel op deze website voorkomen, waarbij geldt deze merken en namen eigendom blijven van de respectievelijke eigenaren.

Hieronder kunt u de Algemene Voorwaarden downloaden voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Wij wijzen onze klanten erop dat drukwerk een maatwerk product is, hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Artikel 2: Auteursrecht (copyright), gedeponeerde merken

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Flyer-Centrale worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Flyer-Centrale is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Flyer-Centrale kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan de ontwerper, in dit geval: Flyer-Centrale. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Flyer-Centrale daartoe bevoegd.

Artikel 3: Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken:
– Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-) verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.
– Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Flyer-Centrale behoudt zich het recht om alle geleverde producten en/of diensten indien gewenst toe te voegen aan haar portfolio.

Artikel 4: Betaling

Bij nieuwe opdrachtgevers werken wij altijd met 100% vooruitbetaling aan de hand van een vooraf digitaal toegezonden factuur. Bij eventuele herhalings- of vervolgopdrachten verloopt de betaling in overleg.

Zakelijke cliënten krijgen een elektronisch factuur. Alle door Flyer-Centrale gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.  Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 5: Overige Geldzaken

  • De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
  • Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de  te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
  • De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
  • Alle opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

Artikel 6: Wijzigingen
Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 7: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8: Intellectueel eigendom 
Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Flyer-Centrale worden gewijzigd, gekopieerd, verwijdert of aangepast worden.

Flyer-Centrale is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden.
Flyer-Centrale behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio.

Artikel 9: Opzegging
In geval van tussentijdse opzegging heeft Flyer-Centrale naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.

Artikel 10: Websites
Voor websites draagt Flyer-Centrale er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar is Flyer-Centrale niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. We garanderen op generlei wijze dat het door ons gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 11: Drukwerk
Flyer-Centrale drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Flyer-Centrale op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden/voorstellen grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Flyer-Centrale behoudt zich het recht om ontwerp-verzoeken voor haar producten te weigeren indien de gestelde eisen tegen de normaal geldende normen en waarden ingaan, of als het om seksistische en ander soortgelijke gevallen gaat.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
Flyer-Centrale is niet aansprakelijk voor:

  • Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
  • Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
  • Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Flyer-Centrale.
  • Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

Flyer-Centrale is uitsluitend aansprakelijk voor directe, toerekenbare schade. Flyer-Centrale is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.

Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Flyer-Centrale worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

 

© Flyer-Centrale – Laatste herziening: januari 2013

 

Pin It on Pinterest